Wettelijke garantie
In Europa heb je gewoon recht op een deugdelijk product. Gaat er binnen een half jaar iets stuk, dan mag je er van uitgaan dat het product niet goed was. Hier zitten wel wat haken en ogen aan. De wetgeving geldt voor normaal gebruik. Spring je voortdurend op een armleuning, dan is dat geen normaal gebruik, de kat laten jongen op de bank ook niet (echt, is gebeurd).

Nederland heeft echter een grote uitzondering binnen Europa: non conformiteit. Dit houdt in dat het gekochte product moet voldoen aan de verwachtingen die je er aan stelt. Deze regel is geen vrijbrief voor “doe maar wat je wilt”, maar wel een grote stok achter de deur bij de verkoop. De verkoper moet je goed voorlichten. Wat leer betreft dus ook over de eigenschappen en het aanbevolen onderhoud. Doet de verkoper dit niet, of adviseren ze bewust verkeerd onderhoud om bijvoorbeeld lucratieve garanties/verzekeringen te verkopen, dan kun je je beroepen op non-conformiteit.

Richtlijnen en wetgeving per 1 januari 2022 en 28 mei 2022

Er gaan enkele dingen veranderen. Met name de termijn voor wettelijk bewijsvermoeden wordt van 6 maanden naar 1 jaar verlengd. Dit betekent dat wanneer een gebrek aan een artikel zich binnen 1 jaar na de aflevering van een gekocht artikel voordoet, er vanuit wordt gegaan dat dit gebrek al bestond op het moment van aflevering. Let op, het gaat hier om een gebrek, een productiefout, niet om normale materiaal eigenschappen.

CBW Garantie (INretail, de nieuwe organisatie achter CBW)

Aankopen vanaf 1 januari 2020

We vinden het belangrijk om wederom te wijzen op artikel 15, lid 8. "De afnemer moet zich als een goed afnemer gedragen. Daaronder wordt bijv. verstaan dat het product goed en afdoende wordt onderhouden en behandeld." Let daarom altijd op de onderhoudsadviezen van de fabrikant en volg die altijd op. 

Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met een minimale (koop)som van € 250 kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij Stichting UitgesprokenZaak.nl. Hoe dit in zijn werk gaat en hoe een geschil aanhangig gemaakt kan worden is na te lezen op www.cbw-erkend.nl of www. uitgesprokenzaak.nl.

Ook goed om te weten is artikel 17, klachten en schade. 

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of door ondernemer veroorzaakte schade aan afnemers eigendommen moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. Dit moet bij voorkeur schriftelijk en in ieder geval tijdig gebeuren.

2. Als bij (op)levering geen gelegenheid bestaat om klachten en schade aan het geleverde of aan afnemers eigendommen te constateren en/of te melden, dan moet de afnemer klachten of schade zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk melden, liefst binnen twee werkdagen na constatering.

Als binnen 14 dagen na (op)levering geen melding door ondernemer is ontvangen, dan wordt aangenomen dat de producten onbeschadigd zijn geleverd en/of dat er geen schade door ondernemer is veroorzaakt.

3. Bij schade stelt de afnemer de ondernemer in de gelegenheid om door of namens hem de schade
te inspecteren en te taxeren ten behoeve van zijn aansprakelijkheidsverzekering. Ook verleent de afnemer medewerking aan reparatie door of namens de ondernemer. 4. Klachten die pas na levering in het gebruik ontstaan worden zo spoedig mogelijk na ontstaan - uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking - gemeld, bij voorkeur schriftelijk.

5. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de afnemer zijn rechten op dit gebied verliest.

6. Voor het indienen van een geschil bij de geschillenregeling moet zijn voldaan aan de voorwaarden in artikel 20 lid 2 en 3.

Aankopen vanaf 1 juli 2017

De CBW garantie is per 1 juli 2017 gewijzigd. Was er tot nu toe een aflopende garantie (zie hier onder), nu is er een nieuwe garantie geldig. Hierbij wordt in Artikel 15 ook geanticipeerd op "conformiteit". Het geleverde product moet die eigenschappen bezitten die de afnemer (consument) op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit is het conformiteitsbeginsel uit het Nederlands recht. Voor de consument een zeer belangrijk item waar je op terug kunt vallen wanneer een product niet voldoet aan wat je er van mocht verwachten. De nieuwe CBW garantie komt er op neer dat er een volledige garantie van 2 jaar geldt. Let op, er wordt in lid 2 vermeld "Partijen kunnen ook anders schriftelijk afspreken". Wil je zeker weten wat bij jou aankoop van toepassing is, lees dan wat jouw CBW erkende winkel precies heeft vermeld. Niet onbelangrijk is Artikel 15 lid 8: De afnemer (consument) moet zich als een goed afnemer gedragen. Daaronder wordt bijv. verstaan dat het product goed en afdoende wordt onderhouden en behandeld. Wanneer fabrikanten langer dan 2 jaar volledige garantie geven, zo geldt dit ook voor de consument. 

Aankopen tot en met 30 juni 2017

De Centrale Bond Wonen had tot en met 30 juni 2017 een zogenaamde aflopende garantie. Deze garantie wordt alleen gegeven door CBW leden, het zogenaamde "CBW erkend". Het eerste jaar na aankoop  zijn reparaties voor rekening van de winkelier of fabrikant. In het tweede jaar betaal je 1/3 en in het derde jaar 2/3 van de kosten zelf. Let op, dit betreft dus alleen zaken die onder de normale fabrieksgarantie vallen. Zoals hierboven omschreven bij "wettelijke garantie" mag je soms meer verwachten. Het CBW zegt hierover: Het kan zijn dat je op basis van de wet verdergaande rechten hebt dan in de CBW-erkend-garantie omschreven. Dit is afhankelijk van je (gerechtvaardigde) verwachting, die weer afhangt van product, prijs, verkoopgesprek, advertenties van ondernemer of leverancier, gebruik, gebruikte materialen, levensduur, etc. 

Fabrieksgaranties
Fabrikanten zijn gehouden aan wettelijke regels omtrent garantie. Sommigen houden er ook nog eigen bepalingen op na. De meesten gaan over onderhoud. Topmerken geven vaak 5-7 jaar garantie als je je aan hun onderhoudsvoorschriften houdt. Hierover vind je meer informatie in de bijgeleverde garantievoorwaarden van de fabrikant of op hun website.

© 2010 - 2024 Leerkenner | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel